KirApp: Aplikasiyo ya mbere Nyarwanda ya Simatifone yo gufasha abadiyabetike

Urayisanga hano: Google Play Store

Uru rubuga rwakorewe gukangurira abantu batabana na diyabete kumenya niba bashobora kurwara diyabete yo mu bwoko bwa 2 bakora ikizami cyabugenewe. Rumenyesha kandi abanyarwanda babana na diyabete amakuru ajyanye na diyabete mu Rwanda ndetse no kw’isi. Hariho n’ubuhamya rw’abadiyabetike bashoboye guhangana na diyabete neza, ndetse n’amakuru y’ibihangange bibana na diyabete