KirApp: Aplikasiyo ya mbere Nyarwanda ya Simatifone yo gufasha abadiyabetike

Urayisanga hano: Google Play Store

Ibice bigize Kir’App


 • Nyigisha Diyabete

  Uru rubuga rwakorewe kwigisha uzarukoresha ubumenyi rusange bwose bujyanye na diyabete.

  Teach me about diabetes
 • Ibyo kurya n’ibyo kunywa na diyabete

  Uru rubuga rwakorewe kwigisha abantu babana na diyabete ikintu cyose bakenera kumenya kubyo kurya n’ibyo kunywa kugira ngo babashe kwita ku ndwara yabo.

  Food drinks and diabetes
 • Siporo na diyabete

  Uru rubuga rwakorewe gufasha abantu babana na diyabete mu kumenya ubwoko bwa siporo bagomba gukora, impamvu bagomba kuzikora nuko zikorwa.

  Physical activity and diabetes
 • Isukari yo mu maraso na diyabete

  Uru rubuga rwakorewe gufasha abantu babana na diyabete gusobanukirwa neza ibijyanye n’ isukari yo mu maraso mu gihe cy’uburwayi bwa diyabete no kubigisha uburyo bayishira ku bipimo byiza.

  Blood sugar and diabetes
 • Ibirenge na Diyabete

  Kuli uru rubuga abantu babana na diyabete bahasobanurirwa ibijyanye no kwita ku birenge byabo, impamvu bagomba kwita ku birenge byabo, nuko babigenza kugira ngo babyiteho.

  Feet and diabetes
 • Ibipimo n’ibizami by’umubiri na diyabete

  Uru rubuga rusobanurira abantu babana na diyabete ibipimo n’ibizami byose by’umubiri bakenera gukoresha mu rwego rwo kwita ku ndwara yabo.

  Diabetes health checkups
 • Ngira Inama

  Uru rubuga rujya mu buzima bwa buri munsi, rukagira abantu babana na diyabete inama zuko babaho neza kandi bishimye mu burwayi bwabo.

  Advise me
 • Waruziko?

  Uru rubuga rwakorewe gukangurira abantu batabana na diyabete kumenya niba bashobora kurwara diyabete yo mu bwoko bwa 2 bakora ikizami cyabugenewe. Rumenyesha kandi abanyarwanda babana na diyabete amakuru ajyanye na diyabete mu Rwanda ndetse no kw’isi. Hariho n’ubuhamya rw’abadiyabetike bashoboye guhangana na diyabete neza, ndetse n’amakuru y’ibihangange bibana na diyabete.

  Did you know?
 • Niki, Hagana he?”

  Uru rubuga rwakorewe guhuza abanyarwanda babana na diyabete n’abagenzi babo batuye hafi yabo. Rwakorewe kandi kubamenyesha ibikorwa bijyanye na diyabete bibera hafi yabo ndetse n’ahantu h’igenzi bakenera kumenya nka za farumasi ziba zifite imiti n’ibikoresho bakenera mu kwita ku ndwara yabo.

  What, Where?
 • Nyibutsa

  Uru rubuga rukoze kuburyo rwibutsa umuntu ubana na diyabete urukoresha buri gikorwa akenera gukora kugira ngo yite ku ndwara ye. Rumuha kandi ikaye yihariye kuli buri gikorwa ashobora kwandikamo amakuru ajyanye nacyo ku buryo yazamufasha ubutaha.

  Remind me

Amwe mu mafoto ya Kir'AppIjambo ry’ibanze rya nyiri Kir’AppClaudine B. Kabeza, PhD (c), CDE (c), MPH, RN.

Mbifurije ikaze ku rubuga rwa Kir’App! Uru rubuga rwashiriweho kumenyekanisha no gukangurira ikoreshwa rya Kir’App Urayisanga hano: Google Play Store . Menya byinci kuri KirApp.

Kir’App ni Aplikasiyo ya mbere Nyarwanda ya Simatifone ifasha mu kwiyitaho mu gihe cy’uburwayi bwa diyabete. Ikaba yakorewe by’umwihariko abantu babana na diyabete. Izina rya Kir’App ryavuye ku ijambo “Kira” rikoreshwa mu muco Nyarwanda tubwira umuntu witsamuye tuti “Kira” tumwifuriza kugira ubuzima bwiza. Nange nicyo nifuriza umuntu wese ubana na diyabete; kugira ubuzima bwiza nubwo rwose abana n’indwara idakira.

Mu bunararibonye bwange nakuye mu gukora nk’umukorerabushake mu Ishyirahamwe Nyarwanda ry’abadiyabetike mu bikorwa byabo bitandukanye bijyanye n’ubushakashatsi no kwigisha ku ndwara ya diyabete, nasanze abadiyabetike bo mu Rwanda bafite byinshi babura mu bijyanye n’ubumenyi no kwita ku ndwara yabo. Iyo akaba aliyo mpamvu mu gihe cy’ubushakashatsi nakoze niga PhD nakusanyije ubumenyi n’amakuru bikenewe kumenywa n’umuntu ubana na diyabete mu rwego rwo kwita ku ndwara ye akaba alibyo bigize Kir’App. Ibi nkaba narabikoreye kugira ngo ngerageze gusiba icyo cyuho nari narasanze abadiyabetike bo mu Rwanda bafite mu bijyanye no kumenya no kwita ku ndwara yabo.

Mbere yuko nkusanya ubumenyi n’amakuru bigize Kir’App, nabanje gukora ubushakashatsi bushingiye ku biganiro byimbitse nagiranye n’abanyarwanda 21 b’ingeri zitandukanye (abato n’abakuru) babana na diyabete yaba iyo mu bwoko bwa mbere cyangwa iyo mu bwoko bwa kabiri mu rwego rwo kumenya ibyo bifuza nibyo bakeneye ko byaba bigize Aplikasiyo ya mbere Nyarwanda ya Simatifone ifasha mu kwiyitaho mu gihe cy’uburwayi bwa diyabete. Muri macye ubumenyi n’amakuru bigize Kir’App byakusanyijwe hakurikijwe ibyifuzo n’ibyiyumviro by’abanyarwanda babana na diyabete. Kanda hano usome birambuye ibyerekeye ubu bushakashatsi.

Ibara nyamukuru rya Kir’App n’ibara rya oranje rikaba risobanura : “Ubuzima, Impinduka, gushyigikirwa ndetse no kwiyemeza ”.

Kir’App igizwe n’imbuga 10 (Reba imitwe y’ibiri muli izo mbuga mu “ibirimo” byiyi webu paji) zakorewe gufasha umuntu ubana na diyabete mu buryo bwose akenera kugira ngo ashobore kwita ku ndwara ye. Izo mbuga nizi zikurikira; “Nyigisha diyabete”, “Ibyo kurya nibyo kunywa na diyabete”, “Siporo na diyabete”, “Isukari yo mu maraso na diyabete”, “Ibirenge na diyabete”, “Ibipimo n’ibizamini by’umubiri na diyabete”, “Ngira inama”, “Waruziko?” “Niki, Hagana he?” na “Nyibutsa + Ikaye y'ibipimo”. Izo mbuga hafi ya zose zigizwe n’ibice 6 alibyo; “Ibyo ukwiye kumenya”, Ibibazo bikunze kubazwa”, “Ibihuha”, “Ikaye” bwite y’umuntu yo kwandikamo , “Indango zakoreshejwe n’urubuga rwabakoresha Kir’App rwo kubaza “Ibibazo no gutanga ibitekerezo” byabo.

Kir’App iri mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Kir’App ni ubuntu. Abakoresha Kir’App bamenyeshwa ko amakuru basanga muli Kir’App ari ubumenyi n’amabwiriza bya rusange bitagendereye na gato gusimbura inama bahabwa na muganga ukurikirana ubuzima bwabo. Bamenyeshwa kandi ko amakuru n’ubumenyi basanga muli Kir’App ari umuntu bwite byagenewe gufasha gusa; atemerewe kubikura muli Kir’App ngo abikoreshe ahandi hantu aho ariho hose.

Sura Kir’App kandi umenyeshe n’abandi ibyayo! Twese hamwe mureke duteze imbere ubumenyi bwa diyabete mu Rwanda. Reba kuri Youtube ikindi kiganiro kivuga kuri KirApp.

Claudine B. Kabeza Nyiri Kir’App


Claudine B. Kabeza ni umwalimu muli Kaminuza y’u Rwanda, mu ishuli rishinzwe ubuvuzi bw’abantu (College of Medicine and Health Sciences) muli campus ya Rwamagana. Ni umunyeshuli muli PhD mu ishami ryo kurinda no kwita ku ndwara ya diyabete mu ishami ry’ubuvuzi rya Carl Gustav Carus riba muli kaminuza ya Dresden mu gihugu cy’Ubudage. Ni umunyeshuli kandi mu ishami ry’abigisha b’indwara ya diyabete b’abanyamwuga (Certified Diabetes Educator) muli kaminuza ya Florida (USA).